دسته بندی

مشاوره و طراحی

تیم مهندسی دلتـــا قادر است به مشتریان عزیز در حوزه های کاری شرکت مشاوره فنی ارائه نموده و در گام های بعدی نسبت به امکان سنجی پروژه و ارائه RFP و طرح های توجیهی فنی و افتصادی، برآورد قیمتی و طراحی اقدام نماید :

فاز صفر : تعریف صورت مسئله درخواست بر اساس تشریح اهداف و بودجه مشتری:

  بازدید میدانی از سایت

  اندازه گیری، طراحی و ارائه نقشه یا شماتیک پروژه      

  جانمایی تجهیزات

  تدوین طرح اجرایی پروژه

  تدوین تقشه های اجرایی در حوزه های زیرساخت، ارتباطی و عملیاتی 

  برآورد و ارائه مقادیر 

فاز یک : تعیین مشخصات فنی بر اساس بودجه مشتری و شرایط واگذاری پروژه:

  تهیه لیست مشخصات فنی تجهیزات

  برآورد کارشناسی و قیمت پروژه

  تدوین اسناد مناقصه و تعیین شرایط پیمانکاران 

  تعریف فعالیتها، برآورد زمانی و ارائه برنامه زمانبندی پروژه

فاز دو : نظارت فنی و زمانبندی پروژه:

  مشاوره و نظارت بر حسن اجرای کار توسط مهندس ناظر 

  نظارت بر حسن پیشرفت کار

فاز سه- آموزش، تدوین مستندات آموزش کاربران و عیب بابی

فاز چهار- تهیه نقشه As Built پروژه و تایید

فاز پنج: تدوین شرایط و چک لیست های پشتیبانی و نگهداشت پیشگیرانه:

ما به تمامی مشتریان ارج می نهیم و خدمات مشاوره فنی، طراحی و اجرای پروژه ها می تواند برای یک ساختمان و یا واحد مسکونی کوچک تا پروژه های بزرگ حفاظت الکترونیک پیرامونی سازمانها و یا مراکز تجاری و اداری باشد.